อัตลักษณ์โรงเรียนเทิงวิทยาคม คือ "สร้างตนเป็นบุคคลคุณภาพ"

ความหมาย คำว่า "อัตลักษณ์" หมายถึง ลักษณะความเป็นตัวตนที่โดดเด่นของโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่เกิดจากคนหรือบุคลากรของโรงเรียน เพื่อมุ่งสู่ปรัชญาโรงเรียนที่ว่า "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู"

"สร้างตนเป็นบุคคลคุณภาพ" เป็นอัตลักษณ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้เป็นคนเก่ง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคนดีของสังคมอยู่ในกฎ กติกา ระเบียบวินัยและมีจิตใจกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่อง

 

เอกลักษณ์โรงเรียนเทิงวิทยาคม คือ "สดสวยด้วยภูมิทัศน์"

ความหมาย คำว่า "เอกลักษณ์" หมายถึง ลักษณะที่เป็นหนึ่งและโดดเด่นของโรงเรียนเทิงวิทยาคมในด้านการบริหารจัดการ สถานที่ สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ที่เป็นสิ่งเชิดชูเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทิงวิทยาคมที่เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่บุคคลอื่นๆ และชุมชน

"สดสวยด้วยภูมิทัศน์" เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทิงวิทยาคมที่แสดงถึงอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ ร่มรื่น ด้วยต้นไม้ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สวยงาม สะอาดและแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ

 

ปณิธานโรงเรียนเทิงวิทยาคม

"สร้างคนเก่ง คนดี สู่สังคมโลก"

 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม 278 หมู่ 1
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร.(053)795474 แฟกซ์ (053)795475
อีเมล์ twk_52@hotmail.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา